Musketari.bg

Политика за защита на личните данни

Информация за контакт с нас:

КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД ("Кредит Навигатор", "Дружеството" или "Администраторът"), с ЕИК 175063318, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост III“, бл. 364, вх. 3, ап. 40; телефони за контакт - 02/9210621 (на цена според тарифния план, без оскъпяване за всички мобилни оператори); електронен адрес: info@creditnavigator.bg

Информация за контакт в Кредит Навигатор, относно опазване на личните данни на нашите Клиенти:

Кредит Навигатор ООД, гр. София, ул. 6-ти Септември 14;

ПРЕАМБЮЛ

1. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата "Политика за защита на личните данни" ("Политиката") има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни. Кредит Навигатор призовава и насърчава всеки един потребител да се запознае със съдържанието на тази Политика, като в случай на въпроси, искания, оплаквания и/или необходимост от допълнително разяснение по съдържанието й да се обърне най-напред към Дружеството на посочените по-горе координати.

2. Кредит Навигатор е кредитен посредник по смисъла на § 1, т. 8 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), надлежно регистриран под номер BCI00004 и заповед за вписване БНБ-16445/03.02.2017г.

Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ("Регламента").

I. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

1. "Лични данни" – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-мейл адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.

2. "Обработване на лични данни" – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

3. "Псевдонимизация на лични данни" или "Анонимизация на личните данни" – Псевдомизирането и анонимизирането са операции, които са алтернативни на изтриването или унищожаването на личните Ви данни. При тези операции се премахват всички елементи, които пряко или непряко Ви идентифицират. Псевдонимизираните или анонимизираните данни не представляват лични данни. Пример: ако личните данни, с които разполагаме за Вас са следните: име: Иван Иванов; възраст: 31 години; адрес: град София, бул. „Витоша“ № 70, ет. 9, след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така: име: ****; възраст: 20-40 години; адрес: гр. София.

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Принцип на прозрачност и информираност – Кредит Навигатор обработва личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.

2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на сключване на договор за кредит), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка Кредит Навигатор да обработва личните Ви данни (например, за целите на директния маркетинг).

3. Принцип на ограничено събиране – Кредит Навигатор събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.

4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – Кредит Навигатор не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.

5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от Кредит Навигатор в съответствие с чувствителността на информацията.

III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВА

1. Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне и администриране на кредитни продукти и други услуги, за изпълнение на Ваши искания/молби/заявления, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения за Вашата идентификация, тази обработка се извършва съвместно с кредитните институции (банките), предлагането на чиито услуги и продукти опосредавяме. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да съберем персонални оферти за Вас от банките.

2. Администраторът обработва данни, за създаване на електронен профил в системата на Кредит Навигатор, при преддоговорни и договорни отношения, данни получени в изпълнение на законови изисквания. Администраторът обработва самостоятелно или съвместно с други администратори – кредитни институции, следните данни:

· Основни идентификационни данни: три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, валидност, орган, който я е издал, гражданство, постоянен и настоящ адрес, телефон, електронната поща за връзка;

· две имена и телефон на посоченото от Вас допълнително лице за контакт;

· копие на Ваша лична карта (лице и гръб); Ваше изображение/снимка с документа за самоличност („селфи“);

друг документ за самоличност в случай на второ гражданство;

· три имена, ЕГН, адрес, телефон и други данни на Ваш пълномощник, посочени в пълномощното, в случай че упълномощите лице да Ви представлява пред Кредит Навигатор;

· адрес за доставка (в случай че е различен от този по местоживеене при сключване на договора за кредит);

· данни относно кредитоспособността Ви – месторабота (стаж, длъжност, професия, възнаграждение), осигурителен доход, общ месечен доход, имуществено състояние, кредитна история, в т.ч. данни за други кредити от Централен кредитен регистър, данни от регистрите на НОИ (наличие на трудов договор, пенсии), данни за семейно положение/брой членове на домакинството, данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от Българска народна банка за номерата на банковите Ви сметки, упълномощените да се разпореждат с тях лица, данни за запори по банковите сметки;

· уникален клиентски номер в системата на Кредит Навигатор, както и такъв за идентифициране на конкретно подадено заявление и/или сключен договор за кредит;

· информация за кредитна, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с транзакциите направени в полза на Дружеството;

· данни, получени при направените от нас проверки на заявените от Вас лични данни, в т.ч. за свързано лица и при проверка в регистъра на МВР за валидност и съдържание на информацията, съдържаща се в посочената от Вас лична карта,

· гласов запис на инициираните от Вас телефонни или чат разговори със служител на Дружеството във връзка със създаването на електронен профил на физическото лице в системата на Кредит Навигатор и/или подаване на заявление за кредит, администриране на задължения по договор за кредит и други запитвания;

· гласов запис на инициираните от оператор телефонни разговори с Вас от телефон на Дружеството;


· IP, Cookies и данни за устройството адрес при посещение на сайтовете("Сайта" или „уеб сайта“);

· електронна кореспонденция, включително такава получена на или изпратена в или чрез електронен профил на физическото лице в системата на Кредит Навигатор, разговори в чат и онлайн, писма, жалби, молби, сигнали, оплаквания и/или заявки с/от Вас за отстраняване на проблеми и друга обратна връзка, която Кредит Навигатор получава.

3. Информацията се събира по три начина:

· когато ни предоставите информация, например, присъствено, чрез попълване на нашите заявления (включително на нашите партньори), на нашия уеб сайт, чрез социални медии, по пощата, по електронна поща, по телефон, чрез "Чат на живо" или по каквито и да било други начини,

· автоматично, когато използвате продукти или услуги чрез уеб; и

· когато ни бъде предоставена от трети страни, например, кредитни регистри, други дружества от нашата група или партньори.

IV. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кредит Навигатор обработва лични данни съвместно с кредитните институции (банките), които представлява и чиито услуги предлага на субектите на лични данни, за целите и основанията, както следва:

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата на раждане, всички данни от лична карта на кредитоискателя, всяко гражданство на лицетоИдентификация на физическо лице/лице за контакт; Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП и ЗМФТ на кредитоискател; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК Сключване на договор за кредит; Предоставяне и администриране на други услуги. Изпълнение на задължения по томболи/игри/промоцииИзпълнение на законово задължение по ЗМИП, ЗМФТ и по ЗПК
ТелефонСвързване с кредитоискателя /Сключване на договор за паричен заем
Предлагане на продукти и услуги, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг в т.ч. чрез уебсайтове и в мобилни услуги, по пощата, по електронна поща, по телефона или SMS продукти и услуги на нашата компания, на други дружества от нашата група и на трети страни, включително да индивидуализираме и приспособим нашите оферти към Вашите предпочитания;Съгласие
Данни от лична карта и гражданствоИдентификация на физическо лице; Идентификация по ЗМИП и ЗМФТ;Изпълнение на законово задължения
АдресОсъществяване на свързване; Идентификация по ЗМИП и ЗМФТ на кредитоискател; Необходимо за индивидуализация при сключване на договор за паричен заем; Предоставяне на поискана услуга;Сключване/изпълнение на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетингСъгласие, като Вашето съгласие ще бъде предварително поискано, ако е необходимо, преди обработването на личните Ви данни.
E-мейл/СМС/Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления)Осъществяване на свързване; Идентификация по ЗМИП и ЗМФТ на кредитоискател; Предоставяне на поискана услуга;Сключване на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетингСъгласие по чл.261 от Закона за електронните съобщения
Данни от Централен кредитен регистър, както и данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБОценка на кредитоспособност и идентификация по ЗМИП и ЗМФТСключване на договор за кредит/ Законово задължение по чл. 16 от ЗПК
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване последните 12 месеца, пенсииПроверка на верността на предоставени данни от кредитоискателя, Оценка на кредитоспособност.Сключване на договор за кредит/ Законово задължение по чл. 16 от ЗПК
Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образованиеОценка на кредитоспособностСключване на договор за кредит, Законово задължение – по чл. 16 ЗПК
Проверка на заявените от кредитоискателя лични данни за свързани лицаПредотвратяване на измами, оценка на кредитоспособностСключване на договор за кредит, Законен интерес
Данни от МВР за валидност на лична картаПроверка на предоставени данни от кредитоискателяСключване на договор за кредит, Законен интерес
Семейно положение/ брой на членовете на домакинствотоОценка на кредитоспособносттаСключване на договор за кредит, Законово задължение – по чл. 16 ЗПК
Други кредитиОценка на кредитоспособностСключване на договор за кредит, Законово задължение– по чл. 16 ЗПК
Имуществено състояние на кредитополучателОценка на кредитоспособност;Законен интерес, Законово задължение– по чл. 16 ЗПК
Данни на партньораОценка кредитоспособностЗаконен интерес, Законово задължение– по чл. 16 ЗПК
Записани разговори по телефона, чат и онлайн, чат сесииПредотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност, за доказване на изпълнението на правни задължения по сключване на договор за паричен заем, за наблюдение и подобрение на качество на предоставяните услуги и ги да, както и за да обучава и оценява служители.Законен интерес
Данни, които предоставят информация за използването на Сайт и приложение на Компанията (Cookies, IP адрес, логове, данни, свързани с устройството, на което се намира използвате онлайн услугите или Сайта)Cookies - За подобряване на уебсайта, през който се предлагат услугитеЗаконен интерес
IP адрес - Да активира онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения
Данни, свързани с устройството, на което се намира използвате онлайн услугите или Сайта - За доказване на изпълнение на договорни задължения, за борба с online измамите и прането на пари

Съгласие за обработване на лични данни:

Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” разположен на уебсайтa ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:

Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър;

Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги и анкети на клиенти по имейл, вайбър или друг подходящ електронен път;

Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или електронни програми. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта администраторът може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.

Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, поща или вайбър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. Участие в марекетингови проучвания по имейл, поща или вайбър.

V. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО КРЕДИТ НАВИГАТОР РАЗКРИВА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние предоставяме Ваши лични данни на определени категории трети лица, за да може да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване и нашите продукти и услуги да покриват Вашите очаквания.

За да извършим пожеланата от Вас услуга по кредитно посредничество пред кредитни институции, споделяме личните Ви данни именно с тези кредитни институции, при спазване на всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорен Администратор за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

Можем да разкрием Вашите лични данни на други компании от групата на Кредит Навигатор за вътрешни административни цели или при наличие на Ваше съгласие за маркетинг.

Можем да споделим данните Ви с други компании от групата на Кредит Навигатор и определени трети страни за изпълнение на поетите ангажименти по договорите с Вас и за другите цели, описани в настоящата Политика. По-конкретно, може да предоставим Ваши лични данни на лица:

· които предоставят услуги от наше име;

· които подпомагат нашите бизнес дейности като хостинг и разработване на уебсайтове, разработване и поддръжка на информационни системи;

· които предоставят куриерски или други съобщителни услуги;

· други наши доставчици на услуги, които са ни необходими за целите на предоставяне на услугите ни, за подобряване на тяхното качество, както и за изпълнението на задълженията, вменени ни по закон, и на нашите задължения към Вас и за осигуряване изпълнението на Вашите задължения към нас;

Може да се предоставим Ваши лични данни на трети лица и в следните случаи:

· по всяко време, когато сме законово задължени, ние можем да разкриваме информация за това, че сте използвали нашите услуги и за посещенията Ви на нашите уебсайтове, с цел спазване на законодателството, когато добросъвестно вярваме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, за защита на Вашата безопасност или безопасността на другите, за предотвратяване и разследване на измами или за да отговорим на искания от държавните органи;

· с оглед идентифициране, разследване и предотвратяване на измами и за съдействие във връзка със защитата от измами, с цел намаляване на кредитния риск;

· за идентифициране, разследване и предотвратяване на дейности по изпиране на пари и финансиране на тероризма;

· ние можем да споделим Вашите лични данни с доставчици на подобни услуги като банки, компании за потребителски кредити, кредитни бюра и агенции, както и съответните национални органи и неправителствени организации и други трети страни, за да се гарантира пълната оценка на Вашата платежоспособност;

· при обработване и събиране на директни дебити или други плащания, дължими от Вас по договор за заем, ние също можем да споделяме Вашите лични данни с трети лица – доставчици, обработващи платежни услуги;

· ние можем да споделим Вашите лични данни с аналитици и доставчици на търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме уебсайтовете си;

· за каквито и да било други цели, посочени по-горе

Можем да разкрием Вашите лични данни на други компании от групата на Кредит Навигатор , които биха могли да Ви предоставят различни услуги от свое име, като във всеки случай ще ви уведомим предварително и, ако е необходимо съгласно приложимата нормативна уредба, ще поискаме Вашето предварително съгласие.

При прехвърлянето на данните Ви ние се ангажираме да гарантираме, че получателят им спазва същите мерки за сигурност, за съхранение и обработка на лични данни, както и ние. За тази цел ние ще подпишем съответни договори с получателите на данни, с които ще предвидим всички разумни мерки за защита на данните Ви.

Вашите лични данни могат да се обработват, съхраняват и предават на трети лица по начина и в обема, предвидени в настоящата Политика, в договор, сключен между Вас и нас, и в съгласията, които ни давате периодично.

Данните, които събираме за Вас могат да бъдат използвани за обработка (включително съхранение) и на места извън нашата страна или Европейското икономическо пространство - например САЩ. Информацията, която прехвърляме, може да бъде споделена с нашите доставчици на услуги. Това може да включва процеси като обработка на плащания, анализ на данни (включително проверки за измами, рискове и кредитни проверки), събиране на данни за използването на нашите уеб сайтове и услуги за рекламни цели (включително реклами, базирани на поведението) или предлагане на съдействие с оглед Вашите нужди от услуга или продукт. В тези случаи ние предприемаме всички разумни действия, за да осигурим сигурността на Вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика и приложимите нормативни актове. Например, използваме споразумението със стандартни клаузи на Европейската комисия, програмата за защита на личните данни между ЕС и САЩ и оторизациите на съответните органи за защита на лични данни, за да гарантираме, че Вашите данни са в безопасност.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кредит Навигатор, като високотехнологична компания и една от най-бързо прогресиращите FinTech (ФинТек) разчита на модерни технологии. Информационните системи за обработване на данни, включително лични такива, са базирани на регулярно одитиран софтуер. С цел пълна проследимост и навременна реакция се поддържат журнални записи с информация за всеки достъп и извършени операции спрямо лични данни от Кредит Навигатор . Попълването на журналите е напълно автоматизирано и представлява неотменима част от обработването на данните.

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Кредит Навигатор преустановява използването на лични данни след прекратяване на договора за кредит или след кандидатстване за договор за кредит, ако такъв не е сключен, но не изтрива същите до изтичане на сроковете за изпълнение на нормативно определени задължения, до отпадане на законния интерес или до оттегляне на съгласието, ако е приложимо. В някои случаи Дружеството може да извърши и Псевдонимизация или Анонимизация на личните данни.

· Личните Ви данни, предоставени и обработвани за целите на сключване/изпълнение на договор за потребителски кредит с Кредит Навигатор се съхраняват за срока на договора и за законово определен период след погасяване на задълженията Ви.

· Личните Ви данни, предоставени при кандидатстване за кредит, когато не е сключен договор, се съхраняват в срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на кандидатстване, през който период данните са необходими да послужат за целта на кредитна оценка и сравнение при евентуален опит за злоупотреба с лични данни при последващи подавани заявления за кредит от същите лица, както и с цел изпълнение на задължението за доказване при проверка от Българска народна банка, от Министерство на вътрешните работи и/или Националния осигурителен институт относно основанието за извършените проверки в хода на извършената кредитна оценка.

· Записите от телефонни разговори се съхраняват за срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на провеждане на разговора, освен в случаите, когато звукозаписите съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление или за срока и при условията на т.VII.1.1. в случай че проведеният разговор е във връзка със сключен договор за потребителски кредит.

· Личните Ви данни, предоставени на основание съгласие за маркетингови цели (телефон и ел. поща), както и тези, получени и обработвани на основание активиран от потребител електронен профил в системата се обработват и съхраняват до получаване на искане от Вас да бъдат изтрити (забравени). В случай че съгласието не бъде оттеглено, личните данни се пазят за срок не по-късно от 10 г. от датата на предоставяне на съгласието.

· Личните Ви данни, обработвани на основание "законен интерес", се съхраняват до отпадане на законния интерес, но не по-късно от 5 години от датата на тяхното получаване, освен ако е предвиден друг срок съгласно приложимото законодателство.

2. В случай на възникнал правен спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно администраторът да запази Ваши данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

VIII. COOKIES

Cookies са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Сайта. Те събират информация за начина на използването на Сайта с цел подобряване ефективността му и ни позволяват да запаметяваме предпочитанията Ви, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Сайта или преминавате от една страница към друга. По този начин не можете да бъдете идентифициран/а лично.

IX. ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Кредит Навигатор на личните Ви данни:

1. Право на информация - право по всяко време да изисквате от администратора информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали администраторът обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.

3. Право на коригиране – право да поискате администраторът своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.

4. Право на изтриване (правото "да бъдеш забравен") – право да поискате администраторът да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Регламента. Част от правото "да бъдеш забравен" е и задължението на администратора да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.

5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от администратора ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:

5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който администраторът трябва да провери верността им;

5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо администратора да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;

5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на администратора и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

7. Право на възражение – по всяко време имате право да:

7.1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от администратора при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на администратора да обработва личните данни отпада;

7.2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от администратора за целите на директния маркетинг.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - право да поискате човешка намеса от страна на администратора при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.

9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от администратора на личните Ви данни, когато личните данни се обработват на основание съгласие (например за маркетинг цели).

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработката на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработката на личните данни от администратора в случаите, в които Дружеството има друго правно основание за съхранението и обработката - законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, в изпълнение на договор или при наличие на законен интерес.

10. Право на жалба до надзорен орган – В случа че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.

Ако не е предвидено друго с оглед спецификата на всяко от горепосочените права потребителят при тяхното осъществяване следва да отправя до администратора всички свои заявления, искания, оплаквания, уведомления или кореспонденция по имейл на електронен адрес info@creditnavigator.bg или по пощата на следния адрес: София 1000, ул. “6-ти септември” N14. Ако сайтът позволява част от горепосочените права могат да бъдат осъществени и технически чрез натискане на съответния електронен бутон, като напр. "unsubscribe".

Съобщените от потребителя данни в тази връзка (осъществяване на горепосочените права) ще се съхраняват от администратора, за да бъде разрешен конкретния случай. Дружеството ще изтрие запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничи обработката, ако са налице законови задължения за съхранение или обработване.

При законосъобразното упражняване на правата по настоящия пункт от страна на потребителя администраторът ще взема становище или ще предприема съответните действия във връзка с реализирането на тези права незабавно, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на конкретното право.

Настоящата политика е приета и публикувана на уебстраницата http://musketari.bg/на 26.03.2021г. Всички изменения и допълнения в настоящата политика влизат в сила от датата на публикуването им на посочената уебстраница.

Все още търсите имот?
Намерете Вашия имот в най-добрия портал за недвижими имоти - enoti.bg
Ръководство за купувачи
С нашия наръчник за купувача ще сте подготвени за търсенето и купуването на имот
Бюлетин
Абонирайте се за нашия бюлетин и всички новини около сделките с имоти!

Намерете най-добрата ипотека
Мускетари е марка на компанията Кредит Навигатор ООД регистриран посредник в БНБ с номер BCI00004. Взимането на ипотечен кредит създава ежемесечни задължения за връщането му. Проверете финансовите си възможности преди да преминете към тази стъпка.