Musketari.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „МУСКЕТАРИ“

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на платформата musketari.bg (наричана по-долу за краткост „Мускетари“).

Доставчикът има за цел да предоставя безплатно, обективно и честно представяне на параметрите на финансови услуги, предлагани на българския пазар, чрез създаването, поддържането и развитието на интернет платформата „Мускетари“.

Доставчикът не носи отговорност за потенциални промени в условията по предлаганите от Банките на услуги и несъответствие между тези условия и информацията, публикувана на платформата „Мускетари“, както и не гарантира на съответния потребител сигурно встъпване в договорно правоотношение с конкретната институция.

Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте уебсайта musketari.bg.

1. ДЕФИНИЦИИ

Освен ако изрично е указано друго, посочените дефиниции имат следното значение в отношенията между страните съгласно настоящите Общи условия:

 • 1.1. „Доставчик“ – е „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД с ЕИК 175063318 и седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост III“, бл. 364, вх. 3, ап. 40, регистриран под номер BCI00004 и заповед за вписване БНБ-16445/03.02.2017 г. Доставчикът е кредитен посредник по смисъла на § 1, т. 8 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), тел. 029210610, e-mail: info@creditnavigator.bg

 • 1.2. „Платформа“ или „Мускетари“ – означава достъпната посредством персонален компютър (desktop) интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителите при изписване на електронния адрес: http://musketari.bg/ .

 • 1.3. “Потребител“ – означава дееспособно физическо лице, което използва Платформата за получаване на Услугите на Доставчика.

 • 1.4. „Профил“ – е виртуално пространство на Платформата, чрез което Потребителят може да ползва Услугите на Доставчика.

 • 1.5. „Услуга“ – означава посредническа дейност, извършвана от Доставчика, който не действа като кредитор или нотариус и свързва пряко или непряко Потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма:

  а) представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП, или

  б) съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП, или

  в) сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП от името на кредитора.

 • 1.6. „Търговски съобщения” – са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 • 1.7. „Кредитен консултант“ – е всеки, регистриран след сключването на договор с Доставчика, експерт в областта на банковото и кредитното дело, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на Платформата при търсене и кандидатстване за отпускане на банкови кредити. Кредитните консултанти не предоставят съвети по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ЗКНИП относно конкретни договори за кредит, а единствено предоставят информация за наличието на различни кредитни продукти и услуги.

 • 1.8. „Кредитен калкулатор“ – е софтуер за изчисляване на приблизителните параметри на търсения от Потребителя кредитен продукт, съобразно комплекс от параметри и обявените условия на съответните търговски банки. Последните запазват правото си да променят условията си, съгласно своята кредитна политика.

 • 1.9. „Банка“ – е кредитна институция, която упражнява дейност на територията на Република България съгласно относимото законодателство, и която на основание сключен договор с Доставчика е приела да отпуска банкови кредити при посредничеството на същия. При поискване всеки Потребител може да отправи запитване и да получи актуална информация за банките, с които Доставчикът работи и има сключен договор към съответния момент.

 • 1.10. „Случайно събитие“ – е непредвидено към момента на приемане на настоящите Общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на Общите условия обективно невъзможно.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ

 • 2.1. Настоящите Общи условия на договора за ползване на Платформата уреждат правоотношенията между Доставчика и Потребителите.

 • 2.2. Доставчикът публикува на Платформата информация за предоставяните от последния Услуги. Същият извършва Услугите по установените вътрешни правила за извършване на своята дейност.

 • 2.3. Доставчикът може да публикува на Платформата и рекламни съобщения, които ясно са идентифицирани като такива.

 • 2.4. Общи условия се прилагат с всички техни изменения и допълнения, обявени на Платформата към момента на разглеждане на същата от Потребителите.

3. УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

 • 3.1. Потребителят посещава Платформата и натиска бутон „Искам оферта“. На Платформата се визуализира въпросник с предварително поставени въпроси. Потребителят отговаря на въпросите анонимно, като споделя лична информация, на базата на която може да получи персонална оферта. Потребителят е изцяло отговорен за точността на данните, които е попълнил.

 • 3.2. В случай че Потребителят отговаря на минималните критерии на Доставчика, последния идентифицира Потребителя и предлага на Потребителя персонални оферти, като за да приеме някоя от тях, последния подава Заявление до Банката по образец лично.

 • 3.3. При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина на Потребителя, Доставчикът не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Потребителя.

 • 3.4. Представянето на оферти на Платформата е неизчерпателно. Възможно е да съществуват различни или по-изгодни финансови услуги, непредставени на Платформата.

 • 3.5. Доставчикът и Кредитните консултанти не се явяват страна в отношенията между Потребителите и избраните от тях Банки. Отпускането на кредит или получаването на отказ от съответната банка е въпрос на търговската политика на Банката и съответствието между статуса на конкретния Потребител с изискванията на Банката за отпускане на кредита, за който Потребителят кандидатства.

 • 3.6. Кредитополучателят, посочен в Заявлението, ще се счита за негов автор до доказване на противното.

 • 3.7. В случай че Банката одобри Заявлението, Кредитополучателят ще бъде уведомен за това на указания от него e-mail и/или телефонен номер (чрез SMS или позвъняване), както и чрез съобщение в Профила. Срокът за одобрение на Заявлението зависи от Банката.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • 4.1. Потребителят на Платформата

 • 4.1.1. има право да се регистрира в платформата, да остави лична информация и да получи примерни персонални оферти от Банки, да получи информация от лицензиран кредитен консултант.

 • 4.1.2. Отношенията между Потребителя и Доставчика се уреждат съгласно настоящите Общи условия и/или в договор за съдействие, сключен индивидуално между страните и определящ параметрите на търсения от потребителя кредит и дължимото от двете страни съдействие във връзка с постъпките им за отпускане на искания кредит.

 • 4.1.3. Потребителят е длъжен при търсене на оферти и/или при кандидатстване за банков кредит чрез Платформата да предостави цялостна и вярна информация.

 • 4.1.4. Потребителят посочва в Заявлението, съобразно зададените полета, своите лични данни, e-mail, телефон за контакт и други, желаният размер на Кредита, срокът на Кредита, наименованието на Кредитния продукт, при условията на който Кредитополучателят желае да ползва Кредита, желаният от него начин на усвояване на Кредита, както и декларира дали е бил видна политическа личност или свързан с такава личност през последната една година съгласно изискванията на Закон за мерките срещу изпиране на пари чрез маркиране на изрична декларация, която е от част от Заявлението.

 • 4.1.5. Информацията и изричното съгласие се предоставят отделно от останалата информация и действия, по недвусмислен, конкретен и лесно разбираем начин, в ясни декларации, преди Потребителят да започне да предоставя лични данни или непосредствено преди да ги изпрати/предостави за обработване.

 • 4.1.6. Потребителят има право да получи компетентно съдействие и посредничество от кредитния консултант към платформата при търсенето на предварителни оферти и/или кандидатстване за отпускане на банков кредит, съгласно настоящите Общи условия и/или индивидуално сключения договор за съдействие и на база предоставената от потребителя информация и копия от документи.

 • 4.2. Доставчикът има право:

 • 4.2.1. Да води всякаква кореспонденция с Кредитополучателя, да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери.

 • 4.2.2. Не дължи никакво съдействие на Потребителя извън настоящите Общи условия или индивидуално сключения помежду им договор за съдействие, определящ параметрите на търсения от потребителя кредит и дължимото от двете страни съдействие във връзка с постъпките им за получаване на предварителни оферти и/или отпускане на искания кредит.

 • 4.2.3. Кредитният консултант може да изисква от Потребителя всички необходими сведения във връзка с търсенето на подходящ банков кредит, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.

 • 4.2.4. Кредитният консултант не предоставя съвети относно конкретни договори за кредит и не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банков кредит. Отговорността на кредитния консултант се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество, доколкото отпускането на търсения кредит зависи от статуса на потребителя и от кредитната политика на съответната банка.

 • 4.2.5. Кредитният консултант се задължава да съхранява като професионална тайна личните данни на Потребителя и предоставената от него информация и копия от документи, и да ги използва само за търсенето на подходящ за Потребителя банков кредит. При промяна на обстоятелствата или при откриване на опит за представяне на неверни данни и/или документи от страна на потребителя, кредитният консултант следва незабавно да уведоми банката, а в предвидените от закона случаи – и компетентните правоохранителни органи.

 • 4.2.6. Доставчикът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на Платформата, в това число временно или окончателно да спира част или всичките от услугите на Платформата с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.

 • 4.2.7. Доставчикът запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системите на Платформата и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания, без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на Потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.

 • 4.2.8. Доставчикът има право да визуализира рекламни съобщения на определени места на Платформата, както и да изпраща такива в електронни съобщения до Потребителите, които са дали съгласие за това при регистрацията на Платформата. Доколкото показването на рекламните съобщения е под контрола на Доставчика, същото може да проверява съответствието им с приложимото законодателство в областта на рекламните съобщения на финансови услуги.

 • 4.2.9. За извличане на максимална полезност от ползване на функционалностите на Платформата, Платформата може да използва „бисквитки“, за което Потребителят е информиран и дава съгласие. За повече информация: 0888 111845

5. ПЛАЩАНИЯ

 • 5.1. Доставчикът получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени със съответната търговска банка. Потребителят има право да получи информация за приложимата комисиона по конкретна кредитна сделка от банката кредитор в стандартизиран европейски формуляр (Приложение № 2 от ЗКНИП).

 • 5.2. Потребителят не следва да плаща възнаграждение на Доставчика за предоставената му информация и/ли съдействие.

 • 5.3. Потребителят има право при поискване да получи информация за разликите в размера на дължимите от различните кредитори комисиони.

 • 5.4. Потребителят следва да преведе на избраната от него Банка в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи – преди искането му за отпускане на кредит да бъде изпратено на банката за разглеждане.

 • 5.5. Дължимите към съответната Банка такси и разноски съгласно предходния текст не са комисионно възнаграждение към Доставчика не са плащане за получаването на положителен отговор от страна на банката-кредитодател.

АВТОРСКИ ПРАВА

Правото на ползване на платформата включително и нейното съдържание – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – принадлежи на доставчика и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този платформата не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на доставчика или на неговите партньори. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони на Република България. Новините в този САЙТ, както и публикувания снимков материал са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на доствчика е непозволено.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Доставчикът прави всичко възможно за да поддържа на платформата вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. В тази връзка дружеството не носи отговорност за несъответствия в цветовете или снимките, породени от технически характеристики на Вашето устройство. Не носи отговорност и за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на платформата. Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които платформата съдържа препратки.

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. Доставчикът има право да изменя и допълва тези Общи условия, които изменения и допълнения стават валидни и обвързващи за Потребителите, след като бъдат публикувани на Платформата. С всяко свое посещение на Платформата се приема, че съответният Потребител дава съгласие с актуалните Общи условия за ползване на Платформата.

7. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

7.1. По всички неуредени от тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България. В случай на възникнали спорове във връзка с тълкуване и прилагане на Общи условия, същите подлежат на разглеждане и разрешаване от съответния компетентен български съд.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 8.1. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез SMS, по телефон, чрез попълване на полета в Сайта на Платформата и др., са валидни и го обвързват съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 • 8.2. В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на тези Общи Условия бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.

Все още търсите имот?
Намерете Вашия имот в най-добрия портал за недвижими имоти - enoti.bg
Ръководство за купувачи
С нашия наръчник за купувача ще сте подготвени за търсенето и купуването на имот
Бюлетин
Абонирайте се за нашия бюлетин и всички новини около сделките с имоти!

Намерете най-добрата ипотека
Мускетари е марка на компанията Кредит Навигатор ООД регистриран посредник в БНБ с номер BCI00004. Взимането на ипотечен кредит създава ежемесечни задължения за връщането му. Проверете финансовите си възможности преди да преминете към тази стъпка.